Условия за ползване

Условия за ползване

Настоящите Условия за ползване (наричани по-долу „Условия за ползване”) определят правно обвързващите условия за ползване на услугите и информацията, предоставяни чрез този уебсайт (наричан по-долу „Уебсайт”). С влизането в този Уебсайт се съгласявате да спазвате Условията за ползване, които влизат в сила веднага при първото Ви посещение. Не използвайте Уебсайта, в случай че не сте съгласни с долупосочените условия.

Уебсайтът се поддържа и управлява от „ГЕДЕОН РИХТЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 204941177 (със седалище и адрес на управление: гр. София 1379, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ No 2Е, тел. 02/ 812 90 63; email: office@richter.bg; наричано по-долу „ние”, „нас” или „Дружеството”).

Запазваме си правото да правим изменения и допълнения на настоящите Условия за ползване по всяко време, като актуализираме тази публикация. Можете да видите датата на последната ревизия на Условията за ползване до надписа „Последна актуализация”, намиращ се в началото на Условията за ползване. Препоръчваме да разпечатате копие от настоящите Условия за бъдещи справки.

В случай на несъответствие между настоящите Условия за ползване и конкретни разпоредби, публикувани на друго място в Уебсайта, настоящите Условия за ползване имат преимуществена сила.

1. ОГРАНИЧЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

Съдържанието на този Уебсайт, както и всички материали, публикувани на него, са интелектуална собственост на Дружеството или на лицензодатели на Дружеството и ние Ви предоставяме само ограничено, неизключително, непрехвърляемо право на ползване на съдържанието на този уебсайт, което не може да се преотстъпва. Тези материали са защитени в цял свят от съответното законодателство и международни споразумения за авторско право. Всички права са запазени. Нашите права (и правата на посочени съавтори) като автори на съдържанието на нашия Уебсайт трябва винаги да бъдат спазвани. Когато изтегляте или разпечатвате страници от този Уебсайт, трябва да запазите и вземете предвид всички бележки, свързани с авторското право или други права на интелектуална собственост. Нямате право да използвате името и търговските марки на нашето Дружество без нашето предварително одобрение.

Нямате право частично или изцяло да разпространявате, въвеждате изменения или да използвате съдържанието на Уебсайта, включително цялото съдържание, изображения, аудио и видео материали, за публични или търговски цели без предварително писмено съгласие на Дружеството. Вие потвърждавате и се съгласявате, че освен ако законодателството не предвижда друго, цялото съдържание, публикувано на този Уебсайт, се подчинява на законите за авторското право и не може да се използва без разрешение от Дружеството и съответния автор по начин, който не съответства на настоящите Условия за ползване или разпоредбите в текста на съответния Уебсайт.

Дружеството и други трети лица не могат да Ви преотстъпват или прехвърлят лични интереси, имуществени интереси или пълномощия, свързани с търговски марки, патенти, имуществени права и други права на интелектуална собственост, посочени като такива на Уебсайта.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Този Уебсайт и неговите услуги са насочени към хора с местожителство в Европа. Ние не заявяваме, че съдържанието, достъпно на или чрез нашия Уебсайт, е подходящо за използване или достъпно на други места.

Можете да посещавате и използвате Уебсайта на своя отговорност. Съдържанието на този уебсайт има за цел да представи само обща информация и не представлява медицински съвет или диагноза, на които можете да разчитате. Съдържанието не трябва да се тълкува като съвет или препоръка и информацията не трябва да се използва като основа за вземане на решения или предприемане на действия, като това важи и за публикуваната на Уебсайта медицинска информация, която не може да замени изчерпателните медицински съвети, предоставяни според индивидуалните нужди на всеки пациент. Този Уебсайт и неговото съдържание нямат за цел да заменят получаването на съвет или поставянето на диагноза от медицински специалист. За въпроси, свързани със здравословното Ви състояние, винаги трябва да търсите помощ от компетентен медицински специалист.

Този Уебсайт може да съдържа неточности или печатни грешки. Запазваме си правото без предизвестие да променяме, коригираме и/или подобряваме текущото съдържание, както и програмите и продуктите, описани в информацията. Полагаме разумни усилия, за да актуализираме информацията на нашия Уебсайт, но не заявяваме и по никакъв начин не гарантираме, изрично или по подразбиране, че съдържанието на нашия уебсайт е точно, пълно или актуално.

Ако сте бизнес потребител или медицински специалист, всички подразбиращи се условия, гаранции, твърдения или други условия, свързани с този Уебсайт или съдържанието, му се изключват. Ако сте частен потребител, нашият Уебсайт се предоставя само за домашно и частно ползване, като Вие се съгласявате да не използвате нашия Уебсайт за търговски или бизнес цели.

По никакъв начин не изключваме и не ограничаваме нашата отговорност към Вас, когато това е в противоречие със закона. Доколкото приложимото законодателство разрешава това, Дружеството и другите лица, участващи в разработването и функционирането на уебсайта, не носят отговорност за неизправности, повреди, загуба на данни или грешки в съдържанието на Уебсайта, които могат да възникнат пряко, непряко или случайно и които са свързани с установяването на връзка, сърфиране или изтегляне на съдържание при посещение на този Уебсайт.

Можем временно или окончателно да спрем или да ограничим достъпа до нашия Уебсайт или до част от него поради бизнес основания или по експлоатационни причини, без да е необходимо да даваме обяснение или предизвестие.

3. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Всички връзки към други уебсайтове и източници, предоставени от трети страни, са поместени на нашия Уебсайт единствено с цел да предоставят обща информация. Такива връзки не трябва да се възприемат като одобрение от наша страна на съответните уебсайтове или на информацията в тях. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези уебсайтове или източници.

Този Уебсайт може да съдържа информация и материали, качени от други потребители, включително информационни полета, стаи за чат или форуми. Такъв вид информация и материали не са проверени и не са одобрени от нас. Мненията, изразени от други потребители на нашия Уебсайт, не отразяват нашето мнение или ценности.

4. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Докато използвате Уебсайта, се съгласявате да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби. Очакваме от потребителите на Уебсайта да спазват законите, както и да уважават правата и достойнството на другите лица.

Нямате право да използвате нашия Уебсайт и услугите, които предлагаме чрез него:

 • по начин, който нарушава приложимите закони или разпоредби;
 • по начин, който е неправомерен или е свързан с измама, който е с незаконна цел, с цел измама или води до измама;
 • с цел да навредите, да се опитате да навредите или по друг начин да нарушите законовите права или достойнството на други лица;
 • с цел да се представяте за друго физическо или юридическо лице, включително, но не само представител на Дружеството;
 • с цел разпространяване или изпращане на непоискани или неоторизирани рекламни или други промоционални материали или на други подобни непоискани предложения;
 • с цел да създадете фрейм или огледално копие на част от Уебсайта;
 • с цел да създадете база данни, като изтегляте и запазвате съдържание от Уебсайта;
 • с цел умишлено прехвърляне на данни, изпращане или качване на материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, шпионски софтуер, рекламен софтуер или други вредоносни програми или подобен компютърен код, създаден да повлияе неблагоприятно на функционирането на компютърен софтуер или хардуер; или
 • с цел да получите неразрешен достъп до нашия Уебсайт, до сървъра, на който се съхранява нашия Уебсайт, или до друг сървър, компютър или база данни, свързани с нашия Уебсайт. В случай на такова нарушение ще уведомим съответните правоохранителни органи и ще им сътрудничим, като разкрием самоличността Ви.

В случай че научим за извършвани от Вас действия, за информация или материали, които са публикувани, разпространени или станали достъпни по друг начин чрез или във връзка с Уебсайта и при нарушение на настоящите Условия за ползване, имаме право, но не сме задължени, да премахнем или блокираме достъпа до такава информация или материали, или незабавно да спрем достъпа Ви до нашите уебсайтове. Също така имаме право да разкриваме самоличността Ви на трети лица, които претендират, че съдържание, публикувано или качено от Вас на нашия Уебсайт, нарушава тяхното право на интелектуална собственост или правото им на неприкосновеност на личния живот.

5. ПРАВИЛА НА ФОРУМА И СТАНДАРТИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ

Можем да предоставяме форум и други интерактивни услуги чрез този Уебсайт.

Всички коментари, изявления и публикации, изпратени във форума и публичните интерактивни услуги, може да подлежат на някаква форма на модериране. Имаме право непрекъснато да наблюдаваме обмена на идеи и други публикации и изявления, които се появяват във форумите на Уебсайта. Горепосоченото обаче не може да се разглежда като ангажимент, поет от нас, и съответно, доколкото това е позволено от закона, ние не поемаме отговорност за каквато и да е грешка, неизправност, невярно твърдение или неточност, които могат да възникнат в резултат на съдържанието на гореспоменатите страници. Когато използвате нашия форум или други интерактивни услуги, предоставяни чрез Уебсайта, или когато използвате функция, която Ви позволява да качвате съдържание на нашия Уебсайт, трябва да спазвате предвиденото и подразбиращото се от следните стандарти („Стандарти за съдържание“).

Стандартите за съдържание се прилагат за всяка част от всеки коментар, публикация или всякакъв вид качена информация, както и като цяло. В съответствие със Стандартите за съдържание, коментарите и изявленията трябва:

 • да бъдат точни (когато се излагат факти);
 • да бъдат действително поддържани (когато излагат мнения); и
 • да са в съответствие с приложимото законодателство на Швейцария, ОРЗД и на всяка държава, от която са публикувани.

В съответствие със Стандартите за съдържание, коментарите и изявленията трябва да не:

 • съдържат материали, които са клеветнически за дадено лице;
 • съдържат материали, които са неприлични, обидни, изразяващи омраза или подстрекателни;
 • популяризират материали с явен сексуален характер;
 • насърчават насилието;
 • насърчават дискриминация, основана на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст;
 • нарушават авторско право, право на база данни или търговска марка на друго лице;
 • създават вероятност за заблуда на някое лице;
 • нарушават което и да е законово задължение към трета страна, например договорно задължение или задължение за доверителност;
 • насърчават незаконна дейност;
 • заплашват, злоупотребяват или нарушават неприкосновеността на личния живот на друго лице или причиняват раздразнение, неудобство или ненужно безпокойство;
 • тормозят, разстройват, смущават, създават безпокойство или дразнят друго лице;
 • бъдат използвани с цел да се представяте за друго лице или за погрешно представяне на Вашата самоличност или връзка с друго лице;
 • създават впечатление, че произлизат от Дружеството, ако това не е така;
 • защитават, насърчават или подпомагат незаконни действия като (само като пример) нарушаване на авторски права или злоупотреба с компютри;
 • популяризират или препоръчват продукти, които не могат да бъдат законно разпространявани или рекламирани или чието разпространение представлява престъпно или друго незаконно действие съгласно приложимите закони; например публикуване на съдържание, свързано с реклама на лекарства, отпускани само по лекарско предписание.

Ще направим всичко възможно да оценим всички възможни рискове за потребителите от трети страни, когато използват форума, предоставен на нашия Уебсайт, и ще решаваме във всеки отделен случай дали е необходимо да използваме модериране на съответната услуга (включително какъв вид модериране да използваме) в контекста на тези рискове. Ние обаче не сме задължени да разглеждаме, следим или модерираме форума или всяка друга интерактивна услуга, която предоставяме на нашия Уебсайт, и изрично изключваме отговорността си за всяка загуба или щета, произтичаща от използването на която и да е интерактивна услуга от потребител в нарушение от нашите Стандарти за съдържание, независимо дали услугата е модерирана или не. Запазваме си правото по наша собствена преценка да редактираме всяка изпратена информация и да изберем да включим или да не включваме такава информация във форумите или другаде в Уебсайта. Също така ще определим по наша преценка дали е имало нарушение на нашите Стандарти за съдържание или правила за поведение при използването от Ваша страна на нашия Уебсайт (включително форума и всякакви други интерактивни услуги).

Когато е настъпило нарушение на настоящите Условия за ползване, можем да предприемем действия, които считаме за необходими.

Обръщаме специално внимание на спазването на правилата и разпоредбите, свързани с промотирането и рекламата на лекарства и медицински изделия. Например лекарства, отпускани само по лекарско предписание, не могат да се рекламират пред широката общественост.

След предизвестие ще премахваме и променяме изпратена информация и коментари, които може да се квалифицират като незаконна реклама на лекарства.

Ако откриете коментар, информация или публикация, за които смятате, че нарушават настоящите Условия за ползване, че са незаконни или нарушават Стандартите за съдържание по какъвто и да е начин, моля, сигнализирайте за това на модератора на посочения по-долу имейл адрес. Във Вашето съобщение, моля, посочете съответното съдържание и неговото точно местоположение. Ако установим, по наша преценка, че Вашето твърдение е основателно, ние ще премахнем съответното съдържание и ще Ви информираме за това, ако е необходимо.

Всяко съдържание, което качвате на нашия Уебсайт, ще се счита за неповерително и незащитено като собственост. Запазвате всичките си права на собственост върху Вашето съдържание, но сте длъжни да ни предоставите ограничен лиценз за използване, съхраняване и копиране на това съдържание и за разпространение и предоставяне на достъп до трети страни. Тъй като информацията, която предоставяте, не е поверителна, ние си запазваме правото да използваме и развиваме всякакви идеи, методи или ноу-хау за всякакви цели, включително разработването и производството на нашите продукти.

6. ТЕХНИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ

Ние не гарантираме, че нашият Уебсайт е напълно защитен или че е без програмни грешки (бъгове), зловреден софтуер или вируси. Ваша е отговорността да конфигурирате своите информационни технологии, компютърни програми и платформи по подходящ начин така, че да имате достъп до нашия уебсайт и да го използвате правилно. Препоръчително е да използвате защитна стена и софтуер за защита от зловреден софтуер.

До степента, разрешена от закона, ние не поемаме отговорност и не можем да бъдем държани отговорни за щети, нанесени на компютъра Ви или друго Ваше имущество по време на посещение, осъществяване на връзка с този Уебсайт, използване или разглеждане на съдържанието му, включително за нежелани инциденти, които могат да възникнат при изтегляне на даден материал, данни, текст, изображения, видео или аудио материали.

Освен това до степента, разрешена от закона, ние не носим отговорност за преки или непреки щети, загуби или разходи, които могат да възникнат вследствие на неправилно функциониране или техническа неизправност на Уебсайта или други подобни причини.

7. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ДОСТЪПНОСТ

Нашите Информация за защита на личните данни и Информация за използване на бисквитки определят условията, при които обработваме всички лични данни, които събираме от вас, или които ни предоставяте. Когато влизате в този Уебсайт трябва да се съгласите с условията, посочени в Информацията за защита на личните данни и Информацията за използване на бисквитки. Условията на Информацията за защита на личните данни и Информацията за използване на бисквитки са неразделна част от настоящите Условия за ползване.

Някои от Услугите, предлагани на Уебсайта, не изискват предварителна идентификация, затова Ви предоставяме достъп до съдържанието на тези Услуги без да е необходимо да разкривате самоличността си. В някои случаи обаче, за да посетите определени раздели, е необходимо да удостоверим самоличността Ви и това, че имате право на достъп до съответните раздели (особено ако сте медицински специалист и Ви представяме конкретно съдържание, което според приложимото законодателство е предназначено за медицински специалисти). В случай че не желаете да предоставите изискваните от Вас лични данни, Вие приемате възможността, че вероятно няма да получите достъп до определени раздели от Уебсайта.

Следните раздели в този Уебсайт са достъпни само за регистрирани потребители (най-вече пациенти и медицински специалисти, за които е предназначено съдържанието):

 • съдържание с професионална информация за медицински специалисти, публикувано на здравните страници в Уебсайта

8. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ДРУЖЕСТВАТА, ФРЕЙМОВЕ

Можете да създавате връзки към нашия Уебсайт, при условие че действията Ви са добросъвестни и законосъобразни, без да са в ущърб на или за сметка на нашата репутация. Нямате право да създавате връзки по начин, който предполага наличие на взаимовръзка, одобрение или потвърждение от наша страна, ако такива не съществуват.

9. СЪОТВЕТСТВИЕ

Неспазването на настоящите Условия за ползване представлява съществено нарушение на условията, според които имате право да използвате нашия Уебсайт и може да доведе до предприемане на едно или всички от следните действия:

 • незабавно временно или трайно отнемане на правото Ви да използвате нашия Уебсайт;
 • незабавно временно или трайно премахване на публикация или материал, качени от Вас на нашия Уебсайт;
 • издаване на предупреждение;
 • започване на съдебно производство срещу Вас за възстановяване на всички разходи (включително, но не само разумно направени административни и правни разходи), произтичащи от такова нарушение;
 • предприемане на други съдебни действия срещу Вас; или
 • разкриване на информация пред правоприлагащите органи, доколкото смятаме, че това е необходимо.

10. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Настоящите Условия за ползване, техният предмет и оформление (и всички извъндоговорни спорове или претенции) се регулират от законодателството на Швейцария.

И двете страни са съгласни с изключителната юрисдикция на съдилищата на Швейцария за уреждане на всеки спор или иск, произтичащ от или във връзка с настоящата правна информация или нейния предмет.

11. ЗА ВРЪЗКА С НАС

Ако имате въпроси относно Уебсайта или настоящите Условия за ползване, изпратите имейл на office@richter.bg

Запиши се за консултация

"Контрацептивните консултации" не са равносилни на гинекологичен преглед.
Ако в някои от случаите се налага преглед, то той трябва да се случи по начините, които предлага съответния акушер-гинеколог чрез направление по НЗОК или платен преглед.

Ladypill

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване